No residential or lifestyle property for Disley Street, Karori, Wellington City