No residential or lifestyle property for Anson Street, Tauranga, Tauranga City