No residential or lifestyle property for Waiapu Road, Karori, Wellington City