No residential or lifestyle property for Moukirikiri Island