No residential or lifestyle property for Karaka (hamilton Island)